peotect

Në Fumax, ne e kuptojmë se është thelbësore që të mbahet konfidencial dizajni i klientit. Fumax sigurohet që punonjësit nuk do të zbulojnë asnjë dokument të dizajnit tek ndonjë palë e tretë përveç nëse një miratim me shkrim nga klientët.

Në fillim të bashkëpunimit, ne do të nënshkruajmë NDA për çdo klient. Një mostër tipike e NDA si më poshtë:

Marrëveshja e ndërsjellë dhe jo e zbulimit

Kjo marrëveshje e ndërsjellë e mos-zbulimit ("Marrëveshja") është bërë dhe hyrë në këtë DDMMYY, nga dhe ndërmjet:

Teknologjia Co Fumax, Ltd një kompani / korporatë e KINA-s ("XXX"), me vendin e saj kryesor të biznesit të vendosur në 27-05 #, blloku i Lindjes, sheshi YiHai, Rruga Chuangye, Nanshan, Shenzhen, China 518054, 

dhe;

Konsumatori Shoqërony, me vendin e tij kryesor të biznesit të vendosur në 1609 av.

këtu e tutje referuar nën këtë Marrëveshje si "Palë" ose "Palë". Vlefshmëria e këtij dokumenti është 5 vjet nga data e nënshkrimit.

DITSHMITARIA

Ndërsa, Palët synojnë të eksplorojnë mundësi të përbashkëta biznesi dhe, në lidhje me to, mund t'i zbulojnë njëri-tjetrit informacione konfidenciale ose të pronarit.

TANI, PRET, Palët këtu bien dakord si më poshtë:

NENI I - INFORMACIONET PRONETARE

Për qëllimet e kësaj Marrëveshjeje, "Informacion i Pronarit" do të thotë informacion i shkruar, dokumentar ose gojor i çdo lloji, i zbuluar nga secila Palë tek tjetra dhe e shënuar nga Pala e Dhënies me një legjendë, vulë, etiketë ose shenjë tjetër që tregon natyrën e saj të pronarit ose konfidenciale , duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, (a) informacione të një biznesi, planifikimi, marketing ose natyre teknike, (b) modele, mjete, pajisje dhe softuer, dhe (c) çdo dokument, raport, memorandum, shënim, skedar ose analizë përgatitur nga ose për llogari të Palës pritëse që përmbajnë, përmbledhin ose bazohen në ndonjë nga sa më sipër. "Informacioni i pronarit" nuk përfshin informacionin që:

(a) është në dispozicion të publikut para datës së kësaj Marrëveshjeje;

(b) bëhet i disponueshëm për publikun pas datës së kësaj Marrëveshjeje, pa asnjë veprim të gabuar të Palës pritëse;

(c) u jepet të tjerëve nga pala zbuluese pa kufizime të ngjashme në të drejtën e tyre për të përdorur ose zbuluar;

(d) njihet me të drejtë nga Pala pritëse pa asnjë kufizim të pronarit në kohën e marrjes së një informacioni të tillë nga Pala e zbuluar ose bëhet i njohur me të drejtë për Palën pritëse pa kufizime pronësore nga një burim tjetër përveç Palës që zbulon;

(e) zhvillohet në mënyrë të pavarur nga Pala pritëse nga persona që nuk kanë pasur qasje, direkt ose indirekt, në Informacionin e Pronarit; ose

(f) është i detyruar të prodhohet nën urdhrin e një gjykate të juridiksionit kompetent ose një thirrje të vlefshme administrative ose qeveritare, me kusht që Pala pritëse të njoftojë menjëherë Palën që zbulon një ngjarje të tillë në mënyrë që Pala që zbulon të mund të kërkojë një urdhër të duhur mbrojtës.

 

Për qëllimet e përjashtimeve të mësipërme, dhëniet e informacioneve shpjeguese të veçanta, p.sh. në lidhje me praktikat dhe teknikat inxhinierike dhe të projektimit, produktet, programet kompjuterike, shërbimet, parametrat e funksionimit, etj. Nuk do të konsiderohet se janë brenda përjashtimeve të mësipërme thjesht sepse ato janë përqafuar nga zbulimet e përgjithshme që janë në domenin publik ose në posedim të Përfituesit. Për më tepër, çdo kombinim i tipareve nuk do të konsiderohet se është brenda përjashtimeve të mësipërme thjesht sepse tiparet individuale të tyre janë në domenin publik ose në posedim të Përfituesit, por vetëm nëse vetë kombinimi dhe parimi i tij i funksionimit janë në publik domain ose në posedim të Palës pritëse.

 

NENI II - KONFIDENCIALITETI

(a) Pala pritëse do të mbrojë të gjithë informacionin pronësor të palës që zbulon si informacion konfidencial dhe pronësor dhe, përveç me pëlqimin paraprak me shkrim të palës zbuluese ose siç parashikohet ndryshe këtu, nuk do të zbulojë, kopjojë ose shpërndajë informacionin e tillë të pronarit te çdo individ tjetër, korporatë ose njësi ekonomike për një periudhë pesë (5) vjeçare nga data e zbulimit.

(b) Përveç në lidhje me ndonjë projekt të përbashkët midis Palëve, Pala pritëse nuk do të bëjë asnjë përdorim të Informacionit të Pronarit të Palës që zbulon për përfitimet e veta ose për përfitimet e ndonjë individi tjetër, korporate ose njësie ekonomike; për një siguri më të madhe, paraqitja e një kërkese për patentë sipas ligjeve të çdo vendi nga Palët pritëse e bazuar, drejtpërdrejt ose indirekt, në zbulimin e Informacionit të Pronarit të Palës do të ndalohet rreptësisht, dhe nëse ndonjë kërkesë e tillë për patentë ose regjistrimi i patentës ndodh në shkelje të kjo Marrëveshje, të gjitha të drejtat e Palëve pritëse mbi aplikimin e përmendur të patentës ose regjistrimin e patentës do t'i barten tërësisht Palës zbuluese, pa asnjë kosto për këtë të fundit, dhe përveç çdo kërkese tjetër për dëmtim.

(c) Pala pritëse nuk do të zbulojë të gjithë ose ndonjë pjesë të Informacionit të Pronarit të Palës që zbulon ndonjë filial, agjent, oficer, drejtor, punonjës ose përfaqësues (kolektivisht, "Përfaqësues") të Palës pritëse, përveç në rast nevoje e di bazën. Pala pritëse bie dakord të informojë cilindo nga Përfaqësuesit e saj që marrin Informacionin e Pronarit të Palës zbuluese të natyrës konfidenciale dhe të pronarit të tyre dhe të detyrimeve të Përfaqësuesit të tillë në lidhje me mirëmbajtjen e këtij Informacioni të Pronarit në përputhje me kushtet e kësaj Marrëveshjeje.

(d) Pala pritëse do të përdorë të njëjtën shkallë kujdesi për të mbrojtur konfidencialitetin e Informacionit të Pronarit të zbuluar asaj si përdor për të mbrojtur Informacionin e saj të Pronarit, por në të gjitha rastet duhet të përdorë të paktën një shkallë të arsyeshme kujdesi. Secila palë përfaqëson që një shkallë e tillë e kujdesit siguron mbrojtjen e duhur për informacionin e saj të pronarit.

(e) Pala pritëse menjëherë do të këshillojë Palën zbuluese me shkrim për çdo keqpërdorim ose keqpërdorim nga çdo person i Informacionit të Pronarit të Palës që zbulon, për të cilën Pala e Marrjes ka dijeni.

(f) Çdo dokument ose materiale që është furnizuar nga ose për llogari të Palës që zbulon, dhe të gjitha Informacionet e tjera të Pronarit në çfarëdo forme, përfshirë dokumentet, raportet, memorandumet, shënimet, skedarët ose analizat e përgatitura nga ose në emër të Palës pritëse duke përfshirë të gjitha kopjet e materialeve të tilla, do të kthehen menjëherë nga Pala pritëse te pala zbuluese me kërkesë me shkrim nga Pala e Dhënies për ndonjë arsye.

 

NENI III - PA LICENCA, GARANCI DHE T R DREJTA

Asnjë licencë Palës pritëse nën sekretet tregtare ose patentat nuk i jepet ose nënkuptohet duke përcjellë Informacione të Pronarit ose informacione të tjera Palës së tillë, dhe asnjë nga informacionet e transmetuara ose shkëmbyera nuk do të përbëjë ndonjë përfaqësim, garanci, siguri, garanci ose nxitje në lidhje me shkelja e patentave ose të drejtave të tjera të të tjerëve. Për më tepër, zbulimi i Informacionit të Pronarit nga Pala që bën zbulimin nuk do të përbëjë ose përfshijë asnjë përfaqësim ose garanci për saktësinë ose plotësinë e një informacioni të tillë.

 

NENI IV - MJEKIMI PR SHKELJEN

Secila palë pritëse e pranon që Informacioni i Pronarit i Palës që zbulon është thelbësore për biznesin e Palës që zbulon dhe është zhvilluar nga ose për Palën që zbulon me një kosto të konsiderueshme. Secila Palë pranuese pranon më tej se dëmet nuk do të ishin një mjet i duhur për çdo shkelje të kësaj Marrëveshjeje nga Pala pritëse ose Përfaqësuesit e saj dhe se Pala që zbulon mund të marrë lehtësim urdhërues ose tjetër të barabartë për të korrigjuar ose parandaluar çdo shkelje ose kërcënim të kësaj Marrëveshjeje. nga Pala pritëse ose ndonjë nga Përfaqësuesit e saj. Një zgjidhje e tillë nuk do të konsiderohet si ilaçi ekskluziv për çdo shkelje të tillë të kësaj Marrëveshjeje, por do të jetë shtesë e të gjitha mjeteve juridike të tjera të disponueshme në ligj ose në barazinë e Palës që zbulon.

 

NENI V - PA SOLICITATION

Me përjashtim të pëlqimit paraprak me shkrim të palës tjetër, asnjëra palë, ose ndonjë nga Përfaqësuesit e tyre përkatës, nuk do të kërkojë ose do të kërkojë të kërkohet për punësim ndonjë punonjës të palës tjetër për periudhën pesë (5) vjet nga data e kësaj. Për qëllimet e këtij seksioni, kërkesa nuk do të përfshijë kërkesë për punonjësit kur një kërkesë e tillë bëhet vetëm përmes reklamimit në revistat periodike të qarkullimit të përgjithshëm ose një firme kërkimi të punonjësve në emër të një partie ose përfaqësuesve të saj, për sa kohë që partia ose përfaqësuesit e saj nuk kanë drejtojë ose inkurajojë një kompani kërkimi të tillë që të kërkojë një punonjës të emëruar posaçërisht ose palën tjetër.

 

NENI VII - TIS NDRYSHME

(a) Kjo Marrëveshje përmban të gjithë mirëkuptimin midis Palëve dhe zëvendëson të gjitha kuptimet e mëparshme me shkrim dhe me gojë në lidhje me temën e kësaj. Kjo Marrëveshje nuk mund të modifikohet përveç me marrëveshje me shkrim të nënshkruar nga të dy Palët.

(b) Ndërtimi, interpretimi dhe performanca e kësaj Marrëveshjeje, si dhe marrëdhëniet juridike të Palëve që rrjedhin më poshtë, do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Kanadasë, pa marrë parasysh zgjedhjen ose konfliktin e dispozitave të ligjit të saj .

(c) understoodshtë e kuptueshme dhe e rënë dakord që asnjë dështim ose vonesë nga secila Palë në ushtrimin e ndonjë të drejte, pushteti ose privilegji këtu nuk do të funksionojë si heqje dorë prej saj, dhe as ndonjë ushtrim i vetëm ose i pjesshëm i saj nuk do të përjashtojë ndonjë ushtrim tjetër ose të mëtejshëm të saj, ose ushtrimi i ndonjë të drejte, pushteti ose privilegji tjetër më poshtë. Asnjë heqje dorë nga asnjë term ose kusht i kësaj Marrëveshjeje nuk do të konsiderohet të jetë heqje dorë nga çdo shkelje e mëpasshme e ndonjë termi ose kushti. Të gjitha heqjet duhet të jenë me shkrim dhe të nënshkruara nga pala që kërkon të jetë e detyruar.

(d) Nëse ndonjë pjesë e kësaj Marrëveshjeje do të mbahet e pazbatueshme, pjesa e mbetur e kësaj Marrëveshjeje megjithatë do të mbetet në fuqi dhe efekt të plotë.

(e) Zbulimi i Informacionit të Pronarit më poshtë nuk do të interpretohet sikur detyron asnjërën nga Palët (i) të hyjë në ndonjë marrëveshje ose negociatë të mëtejshme ose të bëjë ndonjë zbulim të mëtejshëm te Pala tjetër këtu, (ii) të përmbahet nga hyrja në çdo marrëveshje ose negociatë me ndonjë person të tretë në lidhje me të njëjtën çështje ose ndonjë çështje tjetër, ose (iii) të përmbahen nga ndjekja e biznesit të saj në çfarëdo mënyre që zgjedh; me kusht, megjithatë, që në lidhje me ndjekjen e përpjekjeve sipas nënparagrafëve (ii) dhe (iii), Pala pritëse nuk shkel asnjë nga dispozitat e kësaj Marrëveshjeje.

(f) Nëse nuk kërkohet ndryshe nga ligji, asnjë njoftim publik nuk mund të bëhet nga secila Palë në lidhje me këtë Marrëveshje ose diskutimet përkatëse pa miratimin paraprak me shkrim të Palës tjetër.

(g) Dispozitat e kësaj Marrëveshjeje janë për përfitimet e Palëve të kësaj dhe pasardhësve të tyre të lejuar dhe caktimeve të tyre, dhe asnjë palë e tretë nuk mund të kërkojë të zbatojë ose do të përfitojë nga këto dispozita.

Në dëshmi të kësaj, Palët këtu kanë ekzekutuar këtë Marrëveshje që nga data e shkruar më parë.